top of page

Privacy Statement

Met behulp van de website www.brooytogo.nl (hierna: (‘Website’) biedt Brooy To Go de mogelijkheid Bestellingen door te geven aan Brooy To Go Vestigingen en informatie over producten en aanbiedingen met betrekking tot het steeds wisselende Brooy To Go menu.

In deze Privacyverklaring informeert Brooy To Go je over het gebruik van jouw persoonsgegevens op de Website en de wijze waarop de persoonsgegevens en de privacy in het algemeen wordt beschermd.

Deze Privacyverklaring is een bijlage bij de Algemene Voorwaarden. Woorden die in deze Privacyverklaring met een hoofdletter worden geschreven hebben de betekenis beschreven in artikel 1 van de Algemene Voorwaarden. Indien je gebruik maakt van de Website stem je uitdrukkelijk en ondubbelzinnig in met de opslag, verwerking en het gebruik van je persoonsgegevens volgens deze Privacy Statement.

1. Verantwoordelijke

Ten aanzien van het verwerken van jouw persoonsgegevens is Eetcafé D'n Brooy BV, gevestigd te (5126 NE) Gilze, Chaamseweg 21, de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. 

 

2. Welke persoonsgegevens verwerkt Brooy To Go?

2.1 Om via de Website een bestelling te kunnen plaatsen kan je je registreren en een account aan te maken. Je kan op de Website de volgende gegevens invullen:

 • a) Naam

 • b) Geboortedatum

 • c) Adres en Woonplaats

 • d) E-mailadres

 • e) Telefoonnummer
   

3. Voor welk doel verwerkt Brooy To Go de persoonsgegevens?

3.1 Brooy To Go verwerkt en gebruikt je persoonsgegevens onder artikel 2.1 uitsluitend voor de volgende doeleinden:

 • toegangscontrole tot de Website;

 • doorgifte aan de Brooy To Go Vestiging met wie je een Overeenkomst aangaat en/of aan wie je een verzoek tot informatie richt en verstrekking van informatie over je Bestelling en de uitvoering van de Overeenkomst;

 • nadere statistische en analytische doeleinden

 • verstrekking van informatie (via mobiele berichtgeving zoals sms, mms telefoon en/of  e-mail) over producten, acties en diensten van de bij de Website aangesloten Brooy To Go Vestigingen

 • het via elektronische weg verzenden van verzoeken om mee te werken aan enquêtes ter verbetering van onze dienstverlening

 • geboortedata worden gebruikt om klanten van verjaardagsaanbiedingen te voorzien.


3.2 Geaggregeerde en geanonimiseerde persoonsgegevens kunnen eveneens door Brooy To Go worden gebruikt voor statistische doeleinden. Deze geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens zijn niet te herleiden naar de gebruikers.

3.3 Ter verwerking van de bestelling kunnen je Persoonsgegevens, al dan niet kortstondig, doorgegeven worden aan derden die voor ons optreden op basis van de doeleinden als omschreven in deze Privacy Statement waaronder data verwerkinsgcentra, IT Service Providers en derden die creditcard of andere door jou gekozen betalingsmogelijkheden aan ons faciliteren.

3.4 Je persoonsgegevens zullen niet voor andere dan in deze Privacyverklaring genoemde doeleinden worden verwerkt.

 

4. Verstrekking persoonsgegevens aan derden
 

4.1 Onverminderd hetgeen bepaald in artikel 3 verstrekt Brooy To Go je  persoonsgegevens niet aan derden, tenzij zij daartoe op grond van een wettelijke bepaling is gehouden.

4.2 Brooy To Go kan voor het verwerken van je persoonsgegevens gebruik maken van andere dienstverleners, die als bewerker uitsluitend in opdracht van Brooy To Go zullen optreden. Met deze bewerker sluit Brooy To Go een bewerkersovereenkomst waarin de bewerker wordt verplicht om de bepalingen uit de Gebruiksvoorwaarden en deze Privacyverklaring na te leven.

 

5. Beveiligingsmaatregelen
 

5.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens en je wachtwoord legt Brooy To Go passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

5.2 Ofschoon Brooy To Go ter bescherming van je persoonsgegevens en je wachtwoord de uiterste zorg nastreeft, kan zij er niet voor instaan dat derden (waaronder andere gebruikers) geen misbruik zullen maken van je persoonsgegeven dan wel niet anderszins je persoonsgegevens onrechtmatig zullen gebruiken. Het gebruik van de Website en het geheimhouden ban je wachtwoord is volledig voor je eigen risico.

5.3 Brooy To Go bewaart je gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doelen te bereiken. Wij bewaren gegevens 7 jaar conform de bewaartermijn voor administratie van de belastingdienst. 

 

6. Inzagerecht en verwijdering

6.1 Je bent gerechtigd om inzage te krijgen in je persoonsgegevens en zo nodig kan je je persoonsgegevens of volledig account laten wijzigen of verwijderen. Hiertoe en voor al je andere vragen over deze Privacy Statement kun je contact opnemen, met Brooy To Go via onze website of:

Eetcafé D'n Brooy  
Chaamseweg 21
5126 NE Gilze
info@brooy.nl

7. Wijziging zeggenschap / Overdracht
 

7.1 In geval de zeggenschap binnen Brooy To Go aanmerkelijk wijzigt zoals bij een aandelenoverdracht, fusie, verkoop, joint venture of anderszins, behoudt Brooy To Go zich het recht voor om de verwerkte persoonsgegevens als onderdeel van de overdracht van onderneming c.q. zeggenschap , mee over te dragen aan een derde.
 

8. Wijzigingen
 

8.1 Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. Brooy To Go adviseert je regelmatig deze Privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen. De laatste aanpassing heeft plaatsgevonden in juni 2020.


9. Google Analytics
 

9.1 Deze site maakt gebruik van Google Analytics.

bottom of page